Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Quanzhou Quanman Diamond Tools Co., Ltd.”, bu pudakda 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan göwher gurallary bilen üpjün ediji.Kompaniýa ajaýyp Quanzhou şäherinde ýerleşýär.Durnukly hil, iň oňat öndürijilik, amatly bahalar bilen göwher gurallarymyz bu ugurda möhüm orny eýeledi.

Esasy önümlerimiz göwher armatura pyçagy, göwher segmenti, garak armatura segmenti, göwher simli armatura, göwher ýadro buraw bölekleri, göwher üweýji bloklar, ýalpyldawuk pad, wakuum bürünç göwher gurallary.Granit, mermer, beton, keramika, refrakter, asfalt gaýtadan işlemek üçin giňden ulanylýar ...

Önümiň ösüşine we dizaýnyna, hiline gözegçilik we gözden geçirişe, satuw goldawyny we satuwdan soňky hyzmaty berýän ajaýyp önümçilik toparymyz bar.elmydama "Ajaýyp hilli önümleri ýerine ýetiriň, ajaýyp hilli hyzmatlary beriň" şygarymyza ýapyşýarys, ýakyn wagtda dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

biz hakda

Marka düşünjesi

Quanmanyň hytaý dilinde manysy, çeşme suwlarynyň daglary we düzlükleri gurşap almagy we çeşme suwunyň ýumşak ýa-da gaty, görünmeýän ýa-da göze görünmeýän bolmagydyr.Dag diňe bir ýaşyl depeleriň zümrüd ýaşyllygyny öz içine alman, eýsem kämillik we durnuklylygy hem görkezýär.Peýza. Tebigatyň stiline laýyk gelýär, adamlary bagtly duýýar we tebigat bilen birleşýär.Logotipimiziň esasy reňkleri esasan asmany gök we zümrüd ýaşyl bolup, tebigy stili doly görkezýär.Kärhanamyzyň oňyn we güneşli medeni binýadyny doly görkezip biler.Quanman siziň bilen has gowy geljegi döreder diýip arzuw edýärin.

Üstünligimiz

“Quanman Diamond Tools” elmydama müşderileriň islegini kanagatlandyrmagyň esasy maksadyna eýerýär we müşderiler bilen umumy ösüşi we ösüşi gazanmak üçin iň oňat önüm öndürmek we iň gowy hyzmatlary bermek düşünjesini alýar.

hyzmaty

Hyzmatlarymyz

Soragyňyza 12 sagadyň dowamynda jogap beriljekdigini we meseläňiziň derrew we netijeli çözüljekdigine söz berýäris.

ODM

OEM / ODM elýeterli

Göwher gurallaryny sazlamak üçin siziň gözlegiňize esaslanyp bileris.Göwher gurallarynyň önümine logotipiňizi ýazmak ýaly;Reňkiňizi çap etmek.

Kiçi sargytlar bar

Kiçi sargytlar bar

Göwher gurallary barada aýdylanda bolsa, täze sargytlaryň köpüsi üçin kiçi sargytlar gaty möhümdir.Edil şonuň ýaly-da, olaryň gymmatly pikirleri biziň üçin gaty möhümdir, täze müşderileri ilki bilen kiçijik sargyt goýmagy garşylaýarys.

Çeýe töleg usullary

Çeýe töleg usullary

Saýlamak üçin çeýe töleg usullary: T / T, Westunion, Paypal, Wechat, Nagt.Uly sargytlar üçin L / C hem göz öňünde tutulyp bilner.

 

Çalt eltip bermek

Çalt eltip bermek

Eltip bermek wagty hil we bahadan başga-da iň möhüm bölekdir.Ygtybarly önümçilik kuwwatymyz, sargytlaryň köpüsiniň 7-15 günüň içinde gowşurylmagyny üpjün edýär.

Ygtybarly hil

Ygtybarly hil

Göwher gurallarymyz dürli daş materiallary üçin dürli formulalara eýedir we dürli formulalar dürli müşderileriň daş materiallaryna we dürli talaplara laýyklykda düzülýär.Bu ygtybarly hiliň iň möhüm sebäbi.Sansyz bazar synaglaryndan soň hilimiz ýokary derejede ykrar edildi we öwüldi.

Bäsdeşlik bahasy

Bäsdeşlik bahasy

Bu, oňa ýetmek üçin arzan bahaly çig mal ulanýandygymyzy aňlatmaýar.Elbetde, iň arzan bahadan üpjün ediji bolmaz.Elýeterli baha gymmata esaslanýar.Bahasy bahadan ýetip bilýän ýa-da ondan ýokary bolup bilýän bolsa, bahasy ýerliklidir.