Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

Biz önümçilik.Biz öz önümlerimizi eksport edýäris.

Kompaniýanyň esasy önümleri haýsylar?

Göwher gurallaryndaky önümlerimiz, daşlar üçin granit mermer çäge daş syýahaty ....: Dia aralygy.800-1600mm segmentler, göwher köp görnüşli pyçaklar, dia.105-3500mm Almaz ýekeje pyçak Blade, GangSaw Blade, Almaz üweýji tigirler, Polat ýassygy, Göwher simli, Almaz simleri, Specialörite görnüşli gury kesiji, Gyzgyn metbugat pyçak, ýadro buraw, Gurluşyk kesiş gurallary üçin, Beton armatura, Asfalf pyçak , Kerpiç pyçak, Demir beton armatura, Beton üçin göwher sim, pol armatura, diwar arra, keramiki kesiş gurallary üçin pyçak, abraziw gurallary, keramika üçin ýylmaýjy tigirler, Wakuum bilen örtülen göwher gurallary we ş.m.

Näme üçin Quanman göwher gurallaryny saýlamaly?

Professional göwher gurallaryny öndüriji hökmünde 15 ýyllyk önümçilik tejribämiz bar. Önümleriň garaşly gözlegleri we ösüşi, takyk we berk hil gözegçiligi, dürli bazarlaryň talaplaryna laýyk geliň.Ajaýyp we güýçli toparymyz bar.Ygtybarly hil, bäsdeşlik bahasy, çalt eltiş, satuwdan soň öz wagtynda hyzmat we ş.m. üpjün edip biler.

Mugt nusgalar berip bilersiňizmi?

Adatça mugt nusgalary hödürlemeýäris, sebäbi käbir müşderiler mugt zatlary halamaýarlar, ulanylyş aňsatlygy üçin uly potensial müşderilere nusga arzanladyşyny hödürleýäris.

Hilini nädip bilip bileris?

Ilki bilen az mukdarda satyn alyň, hilini we hyzmatymyzy synap görüň, uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz üçin has gowy bolar.Az mukdarda, hil bazaryňyza laýyk gelmese töwekgelçilik etmeli däl.

Gümrük taýdan resmileşdirmek üçin degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Elbetde, gümrük taýdan resmileşdirmek üçin müşderilerimize resminamalaryň köpüsini, şol sanda B / L, gelip çykyş şahadatnamalary, ätiýaçlandyryş we zerur bolsa beýleki eksport resminamalaryny berip bileris.

Getirmek günleri näçe wagt bolar?

Ujypsyzja sargyt üçin gowşuryş günleri takmynan 7-15 gün, köp sargyt üçin gowşuryş güni 20-30 gün töweregi.

Öz reňklerimizi çap edip, öz logotipimizi çap edip bilerismi?

Elbetde, OEM we ODM elýeterli.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza edip bilersiňiz, az mukdarda Western Union, PayPal, adatça T / T, L / C ulanýan köp mukdarda hem göz öňünde tutulyp bilner.

Ippingük daşamagyň usuly we tölegleri barada näme aýdyp bilersiňiz?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyň ýoluna baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýükleri köp mukdarda iň oňat çözgütdir.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we iberiş ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.