Hytaýyň göwher gurallary pudagynyň ösüşi

Hytaýda göwher enjamlary gurallary geologiki gözleg, daş senagaty, tehnika, awtoulag we milli goranyş senagatynda wagşy ulanylýar.Maşynlar üçin göwher abraziw gurallary, geologiýa üçin buraw desgalary we daş senagaty üçin göwher kesmek gurallary, önümçilik prosesleriniň hemmesi gün-günden gowulaşýar.Indi bolsa önümleri seriýa, standartlaşdyrma görnüşinde emele geldi, doly spesifikasiýa seriýasyna we durnukly hiline eýe boldy, hatda käbir önümler halkara bazarynda bäsleşige ukyply bolýar.Göwher guralynyň her görnüşi habarçy pudagynda wagşy ulanyldy we adatça ykdysady peýdalary gazandy, ýöne göwher gurallary pudagy üçin henizem senagat programmirlemesini gowulandyrmaly, amaly meýdanlary giňeltmeli we halkara markalaryny döretmeli.

1. Senagat programmirlemesi: makro gözegçilik dolandyryşyny güýçlendirmek.

Kör ösüş sebäpli apparat gurallary, esasanam bulam-bujarlyga çümen göwher gurallary hemme ýerde gülledi.Kärhanalar köplenç ownuk tereziler, konsentrirlenen önümçilik ýok, tehniki goldawyň ýoklugy we marketing bäsdeşlik güýjüniň ýetmezçiligi.Gurallar bazara çümdürilende, durnuksyz hil, tertipsiz bäsdeşlik we bahalar bulam-bujarlygy, bularyň hemmesi ykdysady netijeliligiň pes bolmagyna sebäp boldy.

habarlar5

2. Önümleri gözlemek we ösdürmek: göwher ýüz tutmasyny giňeltmek.

Häzirki wagtda gurallar öndürmek, täze önümleriň gözlegleri, tehnikany öwrenmek we içerki ugurlarymyzda beýleki taraplara maýa goýlan pul ýetmezçiligi bar.Şonuň üçin gurallar pudagyna maýa goýum güýjüni ýokarlandyrmaly, täze önümleriň gözleg işlerini çaltlaşdyrmaly we täze tehnikany we başarnyklary ösdürmeli, göwheriň ýüz tutmasyny yzygiderli giňeltmeli, göwher gurallary pudagyny gurşap alýan tehnika derejesini we marketing bäsleşigini ýokarlandyrmaly. ýaşamak üçin dürlüligi we hili, ösmek üçin ylym we tehnologiýanyň ösüşi ýaly boluň.

Içerki we daşary ýurt gurallar bazaryndaky islegi kanagatlandyrmak üçin täze önümleriň gözleg işlerini çaltlaşdyrmaly, önümleriň hilini ýokarlandyrmaly, önümleriň tapgyryny ýokarlandyrmaly we önümi gowulandyrmaly.Soňky ýyllarda maşyn senagaty, daşlar, lukmançylyk enjamlary we gurallar, agaç, aýna polat, daş senagaty, keramika we metal däl gaty we döwük materiallar ýaly göwher gurallaryna isleg ýylsaýyn artýar.Indi bu önümler esasan içerki bazardaky importa baglydyr, şonuň üçin hakykatdanam ýokary hilli gurallaryň tapgyryny mümkin boldugyça gysga wagtda öwrenmeli we ösdürmeli.

Halkara abraziw birleşiginiň baş sekretary jenap Luo Baihui häzirki wagtda bu önümleriň aşakdaky ýaly görkezilen gözleglere we işlenip düzülmegine mätäçdigini, nebit burawlamak üçin PCD buraw desgalarynyň, daş üwemek we ýalpyldawuk göwher Frankfurt , in engineeringenerçilik inçe diwar buraw bölekleri, göwher ýag ýagy, göwher örtükli gural, göwher ýylmaýjy tigir, rezin baglanan göwher plastmassa gurallary, PCD göwher kesmek gurallary, göwher stil we göwher burun, göwher ýylylyk çüýşesi we göwher üç triod we ş.m.Önümleriň hilini kepillendirmek üçin wakuum kebşirleýiş tehnologiýasy, elektrik uçgun süzgüç tehnologiýasy, birmeňzeş paýlanyşyň göwher tehnologiýasy, göwher örtükli iridium tehnologiýasy, metal baglanyşyk tehnologiýasy we lazer bilen kebşirlemek ýaly täze tehnikanyň we täze hünärleriň wagyz edilmegini çaltlaşdyrmaly. we ş.m.

nws41

3. Senagatyň ösüşi: bilelikde halkara markalaryny döretmek.

Halkara abraziw birleşiginiň baş sekretary jenap Luo Baihui hem kärhana üçin ösen tehnologiýany yzygiderli döretmelidigini, önümçilik endiklerini yzygiderli tamamlamalydygyny, önümçiligiň bahasyny azaltmalydygyny we ykdysady peýdalary ýokarlandyrmalydygyny aýtdy.Kärhana kollektiwleşdiriş we bilelikdäki kärhana usulyny kabul edip, senagat ösüşine ýol görkezip, eýesiniň markalaryny döredip we halkara bäsleşigine oňyn gatnaşyp biler.Şeýle hem kärhana ylym we tehnologiýanyň ösen, ylym we tehnologiýa maýa goýumlaryny artdyrmak, enjamlary täzelemek, täze tehnikalara, täze başarnyklara we täze önümleri gözlemek we wagyz etmek we ş.m. köp üns bermek bilen bagly bolup biler. boş gurallary ulanmagyň tizligi we milli enjam gurallary pudagymyzyň ösüşini çaltlaşdyrmak.Iň soňky maksat bolsa ykdysady peýdalary we tehnologiýanyň ähli derejesini hasam gowulandyrmak.


Iş wagty: Apr-03-2023