Göwher ýadro buraw bitiniň girizilmegi

Esasy bölekler, ýadro diýilýän silindr materiallary aýyrmak üçin ulanylýan gurallardyr.Korpus bölekleriniň çukur merkezi bar we deşik arçalaryna meňzeýär, ýöne dürli goşundylary bar.Deşik armatura iş böleginde uly deşik döretmek üçin niýetlenen bolsa, deşigi kesmek we esasy nusgany aýyrmak ýa-da material galdyrman deşik burawlamak üçin buraw matkasy ulanylýar.Esasy böleklere içi boş bölekler hem diýilýär, göwher ýadro bitleri esasan beton ýaly gaty materiallarda deşik burawlamak üçin gural hökmünde ulanylýar.Korpus bölekleri ýörite maşynlar bilen ulanylýar we çalt netijelilik we arzan bahaly aýratynlyklara eýe.Ine, göwher göwher bölekleri barada käbir maglumatlar.
habarlar41

Göwher ýadrosynyň görnüşleri we ulanylyşy
Göwher göwher bölekleri göwher kesmek üçin ujy bar we köplenç beton, daş we asfalt ýaly materiallarda deşik burawlamak üçin ulanylýar.Bu görnüşi çygly ýa-da gury görnüşde hem edip bolýar.Çygly suwlar suw bilen, gury ulanyş bölekleri bolsa gury ulanylyp bilner.Gury ulanylýan göwher göwher bitiniň turbinaly bölegi, ýitiligini has gowulaşdyrýar we esasy bedeniň üstündäki monjuk göwher gatlagy esasy bedeniň geýmeginiň öňüni alýar.Her dürli daş burawlamak üçin amatly we adatça bezeg daşyndaky turba deşiklerini burawlamak üçin ulanylýar.Çygly göwher örtük bölekleri, adyndan görnüşi ýaly, suwuň kömegini talap edýän çygly gurşawda ulanylýar.Suw burawlanjak ýerini ýaglamak üçin gowy ýaglaýjydyr we şol bir wagtyň özünde ömrüni uzaltmak üçin biraz gorag üpjün edip, biraz suw bilen sowadyp biler.

Çukur burawlaýyş programmalarynda aýlawly örtük bölekleri ulanylýar.Coreadrosyny öz içine alýan çukur merkezine bir barrel diýilýär.Aýlanýan ýadro böleklerinde içki barrel we top podşipnikleri bilen bölünen daşky barrel bar, içki barreldäki ýadro stasionar bolanda bitiň aýlanmagyna mümkinçilik berýär.

habarlar42

Göwher burawy näçe wagt dowam eder?Bir buraw bilen näçe deşik burawlap bilerin?

Göwher buraw matasynyň ömri köp faktorlara bagly: tizlige, çalgy ýagyna, basyşa we ulanylýan materialyň dykyzlygyna.Gynansagam, bu "setir näçe wagt" sorag görnüşidir, sebäbi haýsy komponentleriň burawlanjakdygyny bilmeýäris.Mysal üçin, deňiz aýnasyndan burawlananda, aýna müňlerçe ýyllyk bolup biler we nireden gelendigini bilemzok.Saidagny, käbir adamlar deňiz aýnasynda 250-den gowrak deşik burawlap bilerler.Farfor plitalarynda deşik burawlamakda-da edil şonuň ýaly;burawyň 15 deşik burawlap biljekdigini çaklap bileris, belki has köp, ýöne jogabyny bilmek kyn.

Gaty daşlaryň üstünden burawlamak köp wagt alyp biler we sabyr talap edýär.Daşlar adatça dürli minerallardan emele gelen bolsa, käbirlerinde çakmakdaş ýa-da kwars bölekleri bar we bulary burawlamak gaty kyn.Şeýlelik bilen, kenar daşlaryny saýlanyňyzda, ak ýa-da tegmilli galyndylary bolmadyk daşlary tapmaga synanyşyň.Burawyňyzyň ömrüni has köp ulaltmak we materialyň ýarylmagynyň öňüni almak üçin az basyş ulanyň ýa-da ýok, tizligi iň pes ýerde saklaň we materialy saklamak we burawlamak üçin elmydama köp suw ulanyň.


Iş wagty: Apr-03-2023